درخواست وقت ملاقات

چگونه یک عملیات بازو آسانسور انجام می شود؟